Kompakt

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obchodní společnosti
KOMPAKT spol. s r.o.
společnost vedená u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 23980
IČ: 495 51 027
se sídlem Opletalova 683, 290 01 Poděbrady a výkonnou centrálou společnosti Jiráskova 1424, 290 01 Poděbrady


Cílem těchto Podmínek zpracování osobních údajů pro zákazníky KOMPAKT spol. s.r.o. IČ: 49551027, se sídlem Jiráskova 1424, 290 01 Poděbrady („Podmínky“ a „KOMPAKT“) je poskytnout informace o tom,

 • jaké osobní údaje (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb na základě návštěv prodejen, obchodních zástupců, a při návštěvách internetových stránek provozovaných KOMPAKT, k
 • jakým účelům a jak dlouho KOMPAKT tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává,
 • komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom,
 • jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Podmínky se týkají zpracování osobních údajů potenciálních a stávajících zákazníků KOMPAKT a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, zákazníků služeb KOMPAKT a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností KOMPAKT, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím jejich postavení vůči společnosti KOMPAKT.

Tyto Podmínky jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („nařízení“ nebo „GDPR“).

Kategorie osobních údajů
Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je KOMPAKT schopná identifikovat. V souvislosti s činností může ze strany KOMPAKT dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

1. Základní osobní ztotožňující, identifikační údaje a adresní údaje
Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:

 • akademický titul
 • jméno a příjmení
 • název obchodní firmy
 • rodné číslo, které může být v případě osoby samostatně výdělečně činné shodné s jejím DIČ
 • IČO, DIČ
 • adresa trvalého pobytu
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • bankovní spojení
 • podpis

2. Kontaktní údaje

 • kontaktní telefonní číslo, faxové číslo
 • kontaktní e-mail

3. Údaje z komunikace mezi KOMPAKT a zákazníkem
Tyto údaje vznikají při komunikaci související s činností KOMPAKT mezi KOMPAKT a potenciálním zákazníkem nebo smluvním partnerem. Jedná se písemnou a elektronickou komunikaci.

4. Kamerové záznamy a fotografie z akcí KOMPAKT
KOMPAKT může pořizovat kamerové záznamy či fotografie ze svých akcí. Každý, kdo vstoupí do označených prostor či prostranství při konání akcí KOMPAKT s takovýmto viditelným upozorněním, vyjadřuje souhlas se zachycením své podoby, rozšiřováním pro účely činnosti KOMPAKT a propagace takové činnosti, tj. včetně šíření v rámci propagačních a informačních materiálech KOMPAKT, jak písemných, tak elektronických a jiným obvyklým způsobem.

5. Údaje zpracované na základě vašeho souhlasu
Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů KOMPAKT, ale jejich zpracování umožní KOMPAKT zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně je informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

 • kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníky KOMPAKT (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením)
 • záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných KOMPAKT získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných KOMPAKT a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel)

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu KOMPAKT nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů KOMPAKT Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností KOMPAKT a ochranu oprávněných zájmů KOMPAKT je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:

 • poskytování všech činností vyplývajících z obchodní činnosti KOMPAKT vůči všem potenciálním zákazníkům a zákazníkům
 • poskytování služeb definovaných ve smlouvách uzavíraných se zákazníky (plnění smlouvy)
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
 • vymáhání pohledávek (oprávněný zájem)
 • obchodní sdělení (oprávněný zájem v podobě přímého marketingu)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány a zlikvidovány.

V případě jednání mezi KOMPAKT a potenciálním zákazníkem před uzavřením smlouvy, KOMPAKT uchovává poskytnuté osobní údaje po dobu 12 měsíců od příslušného jednání.

Daňové doklady vystavené KOMPAKT jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy a důkaz o provedeném plnění dle smlouvy.

Pro obchodní sdělení KOMPAKT nebo třetích stran prostřednictvím KOMPAKT se používá newsletter nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných KOMPAKT je vždy zřejmé, že KOMPAKT je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat svým zákazníkům na základě oprávněného zájmu KOMPAKT, a to jen do doby, než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.

2. Zpracovávání tzv. cookies z internetových stránek provozovaných společností KOMPAKT
V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností KOMPAKT, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek KOMPAKT a pro účely internetové reklamy společnosti KOMPAKT.

Kategorie příjemců osobních údajů
KOMPAKT při plnění svých závazků a povinností ze smluv, využívá dodavatele a partnery zpracovávající osobní údaje předané od KOMPAKT, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od KOMPAKT a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, advokátů, auditora, správu IT systémů, pojištění záruk, přepravních společností, instalačních partnerů. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a dbáme na to, aby docházelo k dodržení ochrany osobních údajů i u těchto subjektů.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky.

KOMPAKT v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

Způsob zpracování osobních údajů
KOMPAKT zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně. KOMPAKT vede evidenci veškerých činností, a to jak manuálních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro KOMPAKT identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže KOMPAKT svoji totožnost, následující práva. Všechna práva lze uplatnit v sídle KOMPAKT nebo na níže uvedené emailové adrese KOMPAKT.

1. Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od KOMPAKT:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
  • 2. Právo na opravu nepřesných údajů
   Dle čl. 16 nařízení má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude KOMPAKT zpracovávat. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

   3. Právo na výmaz
   Dle čl. 17 nařízení bude mít subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud KOMPAKT neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. KOMPAKT má nastaveny mechanismy pro zajištění výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se na nás obrátit písemně.

   4. Právo na omezení zpracování
   Dle čl. 18 nařízení bude mít subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně.

   5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
   Dle čl. 19 nařízení bude mít subjekt údajů právo na oznámení ze strany KOMPAKT v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

   6.Právo na přenositelnost osobních údajů
   Dle čl. 20 nařízení bude mít subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl KOMPAKT, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat KOMPAKT o předání těchto údajů jinému správci.
   Pokud nám v souvislosti se smlouvou, nebo na základě souhlasu poskytne subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i subjektem osobních údajů určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.

   7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
   Dle čl. 21 nařízení bude mít subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu KOMPAKT.
   V případě, že KOMPAKT neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, KOMPAKT zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

   8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
   Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely od 25. 5. 2018 je možné kdykoliv po tomto datu odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď osobně v sídle KOMPAKT anebo písemně.
   Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

   9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
   Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. KOMPAKT uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

   10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
   Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

   Naše kontaktní údaje
   KOMPAKT spol. s r.o.
   Jiráskova 1424, 290 01 Poděbrady
   Email: info@kompakt-cr.cz

   Tyto Podmínky jsou platné dnem zveřejnění a nabývají účinnosti 25.5.2018.

KDE NÁS NAJDETE

PROVOZOVNA
Jiráskova 1424
Poděbrady
Česká republika
290 01

tel.: +420 325 613 594
fax: +420 325 615 494
manager@kompakt-cr.cz
Kontaktujte nás velice rádi se s Vámi setkáme.

SÍDLO SPOLEČNOSTI
Jiráskova 1424
Poděbrady
Česká republika
290 01


REKLAMNÍ AGENTURA KOMPAKT

KONTAKT

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

Kontaktujte nás